Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Twitter, Youtube, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc., i per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell  de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària, C/ Pierre Villar, 5 17002 Girona o per correu electrònic a: secretaria@gironavoluntaria.cat

  

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? Base de legitimació

 

 • Si vostè és una entitat i omple els formularis per a formar part de la Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària i/o els formularis que calguin per a la gestió de la seva participació a la borsa de voluntariat, sol·licitud i/o participació de formació, participació en jornades i congressos, gestió d’assegurances i tot servei que Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària li ofereixi.

 

 • Si vostè és Voluntari o vol ser-ho i omple els formularis per a formar part de la borsa de voluntaris i per a la gestió del voluntariat que s’escaigui, sol·licitud i/o participació de formació, participació en jornades i congressos, gestió d’assegurances i tot servei que Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària li ofereixi.

 

 • Si s’ofereixi en el servei de borsa de treball i omple el formulari a tal efecte.

 • Si vostè és donant i omple el formulari per a la gestió i formalitats de la donació.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

 

Dades no pertinents
Federació
Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària adverteix a  l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

 

Quan  temps conservarem les seves dades? Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent. En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

 

A qui comunicarem les seves dades?
Federació
Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els que s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències ni nacionals, ni internacionals de les seves dades personals, a no ser que l’activitat en qüestió es realitzi a l’estranger. 

 

Mesures de seguretat
Federació
Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Pot revocar el seu consentiment o les autoritzacions atorgades en qualsevol moment a la següent adreça secretaria@gironavoluntaria.cat o bé al Carrer Pierre Vilar, 5 baixos de 17002 GIRONA.

 

Tanmateix té dret a l’accés, modificació, supressió i portabilitat de les seves dades o fer oposició o limitació al seu tractament.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

 

Xarxes socials
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de Federació GIRONA VOLUNTARIA-Coordinadora d’entitats socials i acció comunitària i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta Federació GIRONA VOLUNTARIA-Coordinadora d’entitats socials i acció comunitària. En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

 

L’usuari es compromet a:·

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.·

 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

 • Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

 • Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris/usuàries:

 • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

 • Anar  en compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones.

 • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests. Les xarxes socials gestionades per Federació Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària són:

 

Twitter  @GVoluntaria

Instagram gironavoluntaria

Facebook Girona Voluntaria