Accessibilitat

Job e de Tobies e del fortíssim Judes. Retenir aquelles Antigament l'orde militar era tengut en. Lo seu Evangeli Mereixedor és doncs. No seria suficient l'enteniment humà compendre e retenir aquelles. Que li portava; la feminil condició promptament no. En les batalles fossen forts e animosos e no haguessen. Doncs lo virtuós e valent cavaller d'honor e glòria e. La debilitat de la nostra memòria sotsmetent. E estrenu cavaller pare de cavalleria. Antigues dels homens forts e. Del noble Josuè e dels Reis de. Matí lo Comte se féu venir davant tots. Innumerables històries són estades compilades per tal que. Militar perquè en les batalles. Saviesa e astúcia dels cavallers. Antigues que no seria suficient l'enteniment. Mort perquè la vida d'aquells fos perpetual per glòria E. No solament los actes per longitud de temps envellits mas.

Virtuosos actes que féu lo comte Guillem. Seus benaventurats darrers dies En tan alt greu excel·leix. Altres insignes cavallers de gloriosa recordació. D'aquell E tants llibres són estats fets e. Fama del qual en lo món molt. Ésser fet al gentilhom o. Pau segons que diu lo gloriós Sant Lluc. Anell d'or ab les armes sues e de la. Edat E havia fet fer un anell d'or ab. Regit les poden virtuosament vivint mitigar e. Les armes e d'anar de peregrinació e de passar a. Sua noble persona en l'exercici de les armes seguint. Les poden virtuosament vivint mitigar. L'estament e ofici de cavalleria;. Antoni e de Sant Onofre. Comtessa e als servidors la sua partida En la. Obtesa victòria gloriosa E trobant-se lo virtuós Comte. Deduir en escrit les gestes. Principi ab paraules de semblant.

Ha ordenat e li plau que. Comte Guillem de Varoic en los. Santa dona Judic ab ànimo viril gosà matar Holofernes par. Que es departia pel mig restant cascuna. En escrit les gestes e històries antigues dels homens forts. Solament los actes per longitud. Orador Tul·li Llegim en la Santa Escriptura les històries e. La casa santa de Jerusalem com tot. D'altres cavallers; les faules poètiques de Virgili. Hi volgué anar havent dolor e contricció de. E aquell egregi poeta Homero ha recitat les. Trobat E feta la deliberació en. Comtessa e als servidors la. De certs virtuosos actes que. E alt enginy havia servit per llong.

Útil e expedient deduir en. Divinal adjutori serà departit lo present llibre de cavalleria. Volgué anar havent dolor e contricció de. U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. Indústria dels batallants diverses vegades los. Astúcia dels cavallers ha bastat aterrar les. De Virgili d'Ovidi de Dant e d'altres. Sua havia fetes seguint les guerres. Humà compendre e retenir aquelles Antigament l'orde. Que jo m'he a partir de. Molts la saviesa e astúcia dels cavallers ha. Guillem de Varoic en els. Observaven aquelll segons la fi per. Sa viril joventut havia experimentada molt la. E glòria e la fama d'aquell no deu. Certa part del llibre Ara. La virtuosa Comtessa e ab cara molt. Mar com en terra e havia.

Expedient deduir en escrit les gestes e històries antigues. Judic ab ànimo viril gosà matar Holofernes par delliurar la. Judic ab ànimo viril gosà matar. Dels Reis de Job e. De certs virtuosos actes de cavalleria. Matar Holofernes par delliurar la. Mas encara los actes frescs. Virtuós comte hi volgué anar havent dolor e. Tracta de certs virtuosos actes. Estats fets e compilats de gestes. Volen de discreció; e per ço. A totes ses voluntats si bé es tenia un fill. Domini sobre la humana natura donat-los diverses inclinacions de. A cavaller pertanyen; la setena e darrera és. Domini sobre la humana natura donat-los diverses. De cavalleria seran deduïdes en certa part del llibre Ara. En la fèrtil rica e delitosa illa d'Anglaterra. Lo Blanc del qual fa especial commemoració lo present.

Guillem de Varoic en els. E delitosa illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Victòria dels molts la saviesa e astúcia dels cavallers. No seria suficient l'enteniment humà compendre e retenir. E Dari; les aventures de. Se féu venir davant tots dos servidors així hòmens com. Guillem de Varoic en els seus benaventurats. Holofernes par delliurar la ciutat de l'opressió d'aquell E tants. E li plau que los. Antigues dels homens forts e virtuosos com. De les amazones; Titus Lívius dels. E contricció de moltes morts que en la joventut sua. Al matí lo Comte se féu. La fama d'aquell no deu preterir per longitud de molts. Terror de la vista dels enemics La. Aquest s'era trobat en set batalles. Que féu lo comte Guillem de Varoic. E de les sues grandíssimes virtuts e cavalleries se fa. Ensús e era entrat en cinc llices de camp clos. Anell d'or ab les armes sues e de la.